Het sociaal leenstelsel en studiekeuze

Vanaf 1 september 2015 gaat de studiefinanciering in Nederland veranderen (Rijksoverheid, z.d.). De basisbeurs die studenten nu als gift ontvangen zal komen te vervallen.

In plaats van een beurs kunnen studenten nu gebruik gaan maken van een studievoorschot in de vorm van een lening. De invoering van het sociaal leenstelsel en daarbij de afschaffing van basisbeurs resulteert in minder financiële ondersteuning voor studenten.

In deze literatuurstudie wordt een interdisciplinair overzicht gegeven van wat er al geschreven is over de studiekeuze van jongeren, welke factoren hier invloed op hebben en wat er bekend is over de invloed van het sociaal leenstelsel op de studiekeuze. Vervolgens wordt er via interviews en focusgroepen met leerlingen uit de vijfde en zesde klas van het vwo geprobeerd antwoord op deze vragen te geven, met als hoofdvraag:

“Welke invloed heeft de invoering van het sociaal leenstelsel op de studiegerelateerde keuzes die aankomende studenten maken?”

Download